แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 (แนวใหม่) เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาค ก.ทั่วประเทศ ฉบับ เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง 7 วัน

ทางลัดสู่การเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3 (แนวใหม่) เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ภาค ก.ทั่วประเทศ   

 

แนวข้อสอบต้องรู้ พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ช่วยให้เรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ข้อสอบครบทุกวิชา เล่มเดียวจบ โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

1. สรุปเทคนิคการทำข้อสอบ จากสถิติที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. ใช้เป็นทางลัดสำหรับผู้มีเวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบจริง 7 วัน

 

สารบัญ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
- การเรียงประโยค
- ความเข้าใจภาษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
- อุปมาอุปไมย
- การสรุปความจากภาษา
- การสรุปความจากสัญลักษณ์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- อนุกรม
- โอเปอเรชัน
- โจทย์คณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์ข้อมูล
เฉลยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์)
 

วิชาภาษาอังกฤษ
CONVERSATION
VOCABULARY
STRUCTURE
READING COMPREHENSION
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ
 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
เฉลยวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี