Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
May 23, 2023

สูตรลัด คณิตศาสตร์ ม.ปลาย สำหรับทุกการสอบ

รวมสูตร คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งหมด ทุกเนื้อหาการเรียน การสอบที่นักเรียนต้องใช้ไว้ใน 1 เล่ม สรุปเนื้อหาครอบคลุมชัดเจน ในรูปแบบของรูปเล่มที่สวยงาม เพื่อใช้ในทุกการสอบ A-Level, TPAT, สอบตรงเข้าสถาบันอุดมศึกษา, สอบชิงทุน และการสอบวัดคะแนนในระดับ ม.ปลาย ฯลฯ

 

สารบัญ

เซต
การให้เหตุผล
จำนวนจริง
ลำดับและอนุกรม
เรขาคณิตวิเคราะห์
ภาคตัดกรวย
เมทริกซ์
ตรีโกณมิติ
ตรรกศาสตร์
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม
เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน
การเรียงสับเปลี่ยน และความน่าจะเป็น
สถิติ 1
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เลขยกกำลัง
ความน่าจะเป็น
ทฤษฎีกราฟ
สถิติ 2