Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
May 9, 2023

แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ม.3

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ล้วนเกิดจากการฝึกฝน เมื่อผู้เรียนต้องการสอบให้ได้คะแนนที่ดีเยี่ยมย่อมต้องฝึกฝนทบทวนความรู้เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นเช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.3 ไว้อย่างครบถ้วน หากผู้อ่านใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติย่อมต้องเกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

 

สารบัญ

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
บทที่ 2 พันธุศาสตร์
บทที่ 3 คลื่นและแสง
บทที่ 4 ระบบสุริยะของเรา
บทที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน
บทที่ 6 ไฟฟ้า
บทที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา