คณิตคิดในใจ ป.3

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก และการลบ ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ

เทคนิคการคิดเลขในใจ
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-5
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 6-15
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 16-25
การบวกเลข 6 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 26-35
การบวกเลข 7 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 36-45
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 46-55
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 4 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 56-65 
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 66-75
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 76-85
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 86-95
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 96-105
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 106-115
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวน กับเลข 2 หลัก 2 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 116-125
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 126-135
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 136-140
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 141-145
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 146-150
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 151-155
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 156-165
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 166-170
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลัก กับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 171-175
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 176-180
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 191-200
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 4 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 201-210
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 4 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 211-215
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 216-220
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 221-230
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 1,000 ตัวหาร 1 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 231-240
การหารเลขที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 1,000 ตัวหาร 2 หลัก : แบบฝึกหัดที่ 241-250
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1-250

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)