เตรียมสอบภาษาไทย เข้า ม.1

หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.๔-๖ และแนวข้อสอบเข้า ม.๑ โรงเรียนดัง เล่มนี้ ผู้เรียนได้รวบรวมชุดแบบฝึกหัดจำนวน ๔๐ เรื่อง และแนวข้อสอบเข้า ม.๑

 

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยน่ารู้ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้อ่านทุกท่านได้ฝึกฝนกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และ  การสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน การสอน หรือการสอบอย่างแท้จริง                                                                                                                                      

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และหนังสือเล่มนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านเปลี่ยนทรรศนะความคิดเกี่ยวกับภาษาไทยได้ ผู้เขียนก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิต และเป็นผลตอบแทนอันล้ำค่าในฐานะครูผู้สอนภาษาไทยคนหนึ่งแล้ว    

 

สารบัญ
๑  ไตรยางศ์
๒ เสียงพยัญชนะ
๓ เสียงสระ
๔ เสียงวรรณยุกต์
๕ มาตราตัวสะกด
๖ พยางค์
๗ คำ
๘ กลุ่มคำ (วลี)

ข้อสอบวัดความรู้ภาษาไทย ชุดที่ ๑ - ๒
เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ ๑-๔๐
เฉลยข้อสอบวัดความรู้ภาษาไทย ชุดที่ ๑ - ๒ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 - รวมแบบฝึกหัดหลักภาษาไทย ๔๐ เรื่อง
 -  พร้อมแนวข้อสอบเข้า ม.๑ วิชา ภาษาไทย ๒ ชุด
 - เพื่อฝึกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง