Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Mar 20, 2023

แผนภาพช่วยจำ คณิต ม.3

แผนภาพช่วยจำคณิต ม.3 คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญ ด้วยเนื้อหาที่ถูกสรุปออกมาเป็นแผนภาพจึงง่ายต่อการทำความเข้าใจ และทบทวนด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาในการติวสอบทั้งการสอบภาคปกติและการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

 

สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

 

สารบัญ

บทที่ 1  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 2  การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
บทที่ 3  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 4  ความคล้าย (~)
บทที่ 5  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
บทที่ 6  สถิติ (3 )
บทที่ 7  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 8  วงกลม
บทที่ 9  พีระมิด  กรวย  และทรงกลม
บทที่ 10  ความน่าจะเป็น
บทที่ 11  อัตราส่วนตรีโกณมิติ
แบบฝึกหัดและเฉลยละเอียดครบทุกบท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา