โมเดิร์น JavaScript เก่งได้ใน 30 วัน ฉบับ Node.js + MongoDB

JavaScrip ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานบนเบราว์เซอร์และยังสามารถเขียนโค้ดนอกบราว์เซอร์ผ่านทาง Node.js ได้ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงระดับการสร้างแอพพลิเคชัน


โดยรวบรวมส่วนสำคัญต่างๆที่มีความจำเป็นในการสร้างแอพพลิเคชันด้วย Node.js และพื้นฐานการใช้งานข้อมูล MongoDB 

มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 26 บท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 JavaScript Basic เป็นการปูพื้นฐาน JavaScript ที่ควรทราบทั้งหมด ผู้อ่านจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ JavaScript ครบทุกแง่มุมแล้ว
ส่วนที่ 2 Essential Node.js เป็นการนำ JavaScript ไปใช้กับ Node.js ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างเว็บแอพพลิเคชัน ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้
ส่วนที่ 3 MongoDB Briefly เป็นการนำ JavaScript ไปสร้างเว็บแอพพลิเคชันที่ต้องติดต่อกับฐานข้อมูล MongoDB  
พร้อมตัวอย่างแอพพลิเคชันที่ต้องอ่านและเขียนข้อมูลไปยังฐานข้อมูล
 

*** สอนทุกขั้นตอน Step by Step เหมือนจับมือทำ ง่ายต่อการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ ***


สารบัญ

Part 1 JavaScript Basic
บทที่ 1 แนะนำ JavaScript
บทที่ 2 ติดตั้งเครื่องมือ และทดสอบโค้ด JavaScript
บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
บทที่ 4 สตริง
บทที่ 5 ชนิดข้อมูลแบบ Number
บทที่ 6 ฟังก์ชัน
บทที่ 7 การตัดสินใจ
บทที่ 8 การวนซ้ำ
บทที่ 9 ออบเจ็กต์
บทที่ 10 อาร์เรย์
บทที่ 11 อาร์เรย์เมธอด
บทที่ 12 Scope และ Closure
บทที่ 13 คอนสตรัคเตอร์ฟังก์ชันและโปรโตไทป์
บทที่ 14 คลาส
บทที่ 15 การสืบทอดคลาส (Class Inheritance)
บทที่ 16 พื้นฐานการใช้งาน Error Handling
บทที่ 17 พื้นฐานเกี่ยวกับ Asynchronous Operation
บทที่ 18 การใช้ JavaScript จัดการกับ DOM

Part 2 Essential Node.js
บทที่ 19 สร้างแอพพลิเคชันในฝั่ง Backend ด้วย Node.js
บทที่ 20 พื้นฐานการใช้งาน Express
บทที่ 21 สร้าง REST API โดยใช้ Express
บทที่ 22 Authentication และ Authorization
บทที่ 23 การใช้งาน EJS

Part 3 MongoDB Briefly
บทที่ 24 ฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 25 การคิวรีและจัดการฐานข้อมูล MongoDB
บทที่ 26 แอพพลิเคชันข้อมูลสินค้า