กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า

กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า คือ หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงมีวิธีบำเพ็ญอย่างไร

จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า โดยหนังสือเล่มนี้ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าเป็นยิ่งนัก เพราะหนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ทางด้านเนื้อหา และคุณค่าเชิงธรรมะ ซึ่งเป็นการสรุปประวัติศาสตร์และคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ปฐมกำเนิดพระโพธิสัตว์  จนถึงปรินิพพาน 

ทรงสอนวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่นิพพาน  และขณะปรินิพพานทรงมอบอะไรเป็นพินัยกรรมสุดท้ายเมื่อสิ้นลมหายใจ  เราจักได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เราทุกคนพึงเคารพบูชาและปฏิบัติตามแนวทางตามพระองค์ เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลชีวิต

คำนิยม

“กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า”  ล้วนแล้วเป็นผลงานที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ  นับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเรา ทรงทำความพรากเพียรอย่างแรงกล้า  ในอันที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต และเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน 

พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต  ๑ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร

กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของมนุษย์ทั่วไป  ซึ่งมีการอธิบายที่มาที่ไป  ที่กล้าพูดได้ว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังก้าวไม่ทันพุทธศาสตร์ โชคดีอย่างยิ่งที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ ได้พบพระพุทธศาสนา

หนังสือเล่มนี้ทำให้เรารู้เท่าทันโลกและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์ พ้นจากการเป็นสัมภเวสีหรือผู้ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกไม่รู้กี่อสงไขยหรือกี่ล้านปี   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า”กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า”จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านเริ่มมองเห็นแสงสว่างของชีวิต

ชิบ   จิตนิยม
โปรดิวเซอร์รายการโลกยามเช้า พิธีกรข่าววันใหม่                               
เรื่องเด่นเย็นนี้ (เสาร์-อาทิตย์)ทางไทยทีวีสีช่อง ๓
และอดีตบรรณาธิการข่าวต่างประเทสถานีโทรทัศน์ ITV และ TITV


หมายเหตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมบูรณ์  ตาสนธิ คือ ผู้อำนวยการศูนย์กลางการศึกษาพระไตรปิฎกแห่งล้านนา