เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ภาค ข สำหรับสอบท้องถิ่นฯ

สรุปและแนวข้อสอบประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

สารบัญ

สรุปและแนวข้อสอบประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข ได้แก่
- กฎหมายการศึกษา
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การประกันคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- หลักสูตรการสอน จิตวิทยาและการพัฒนาผู้เรียน
- การวิจัยทางการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานในตำแหน่งหน้าที่นักวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา และอื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ