Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 20, 2023

แนวข้อสอบ A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง  ครบทั้งข้อสอบอัตนัย และปรนัย เน้นครบทุกหัวข้อการสอบ

 

โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามสอบจริงของวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วัดการประยุกต์ใช้ความรู้ซึ่งมีเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

 

สารบัญ

โครงสร้างข้อสอบ A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบ ชุดที่ 8
แนวข้อสอบ ชุดที่ 9
แนวข้อสอบ ชุดที่ 10

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 10

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลยล่าสุด