Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 15, 2023

แนวข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศาสตร์ (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ ก่อนสอบจริง

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของวิชาสังคมศาสตร์  โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริงของวิชาสังคมศาสตร์ ทั้งศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์

 

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2

แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4

แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5


แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6

แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7

แนวข้อสอบ ชุดที่ 8
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 8

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : กฎเกณฑ์ + แนวทาง + ข้อสอบ + เฉลยล่าสุด