Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 27, 2023

แผนภาพช่วยจำ คณิต ม.1

แผนภาพช่วยจำคณิต ม.1 คือหนังสือที่จะช่วยเพิ่มทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญ ด้วยเนื้อหาที่ถูกสรุปออกมาเป็นแผนภาพจึงง่ายต่อการทำความเข้าใจ และทบทวนด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการติวสอบได้ดีอีกด้วย

 

สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

 

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเต็ม
บทที่ 2 การสร้างทางเรขาคณิต
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
บทที่ 4 ทศนิยมและเศษส่วน
บทที่ 5 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
บทที่ 6 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 7 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
บทที่ 8 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
บทที่ 9 สถิติ (1)
แบบฝึกหัดและเฉลยละเอียดครบทุกบท
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา