แนวข้อสอบ A-Level 9 วิชาหลัก (แนวใหม่) พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

A-Level หรือ Applied Knowledge Level การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์สู่การใช้งานได้อย่างแท้จริง ครบทั้ง 9 วิชาหลักในเล่มเดียว ได้แก่

 

ภาษาไทย, สังคมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) , คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) , วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

 

สารบัญ

1. แนวข้อสอบ A-Level 81 Thai
ภาษาไทย
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2


2. แนวข้อสอบ A-Level 70 Soc
สังคมศาสตร์
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2


3. แนวข้อสอบ A-Level 82 Eng
ภาษาอังกฤษ
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบ
• เฉลยข้อสอบ


4. แนวข้อสอบ A-Level 61 Math1
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2


5. แนวข้อสอบ A-Level 62 Math2
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2

 

6. แนวข้อสอบ A-Level 63 Sci
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2


7. แนวข้อสอบ A-Level 64 Phy
ฟิสิกส์
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2


8. แนวข้อสอบ A-Level 65 Chem
เคมี
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2


9. แนวข้อสอบ A-Level 66 Bio
ชีววิทยา
• โครงสร้าง แนวทาง ขอบเขต เกณฑ์คะแนน
• ข้อสอบชุดที่ 1
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
• ข้อสอบชุดที่ 2
• เฉลยข้อสอบชุดที่ 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เน้นครบทุกหัวข้อการสอบของทุกวิชา โดยเน้นกฎเกณฑ์การสอบแบบการสอบในสนามจริง