แนวข้อสอบ TPAT3 (แนวใหม่) ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

แนวข้อสอบ TPAT3 (แนวใหม่) ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน


ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
1.  Numerical Reasoning หรือด้านตัวเลข
2.  Diagrammatic Reasoning หรือด้านมิติสัมพันธ์ 
3.  Mechanical Reasoning หรือด้านเชิงกล  และ Physics Aptitude Test หรือด้านฟิสิกส์ 


ส่วนที่ 2 : การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
1. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

 

สำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  ควรหมั่นฝึกฝนทำข้อสอบให้เกิดความเข้าใจก่อนเข้าสนามสอบจริง

 

สารบัญ

ข้อสอบ TPAT 3 ชุดที่ 1
ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ด้านตัวเลข (Numerical reasoning)
• ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic reasoning)
• ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics aptitude test)
ส่วนที่ 2 : การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


ข้อสอบ TPAT 3 ชุดที่ 2
ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
•• ด้านตัวเลข (Numerical reasoning)
• ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic reasoning)
• ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics aptitude test)
ส่วนที่ 2 : การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


ข้อสอบ TPAT 3 ชุดที่ 3
ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ด้านตัวเลข (Numerical reasoning)
• ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic reasoning)
• ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics aptitude test)
ส่วนที่ 2 : การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


ข้อสอบ TPAT 3 ชุดที่ 4
ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ด้านตัวเลข (Numerical reasoning)
• ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic reasoning)
• ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics aptitude test)
ส่วนที่ 2 : การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์


ข้อสอบ TPAT 3 ชุดที่ 5
ส่วนที่ 1 : การทดสอบความถนัด (Aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ด้านตัวเลข (Numerical reasoning)
• ด้านมิติสัมพันธ์ (Diagrammatic reasoning)
• ด้านเชิงกล (Mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (Physics aptitude test)
ส่วนที่ 2 : การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
• ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : 

• แนวข้อสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (แนวใหม่) หรือ TPAT3 หลักสูตรล่าสุด
• เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ สาขาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน