คณิตคิดในใจ ป.2

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขในใจ ให้แม่นยำขึ้น เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก และการลบ ด้วยแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ

เทคนิคการคิดเลขในใจ
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 1-10
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 11-20
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 21-30
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 31-40
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 4 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 41-50 
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 51-60
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 61-70
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 71-80
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 81-90
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวนและเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 91-100
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 101-110
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 3 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 111-120
การบวกเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 121-130
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 131-140
การบวกเลข 3 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 141-150
การบวกเลข 5 จำนวน (เลข 3 หลัก 1 จำนวนกับเลข 2 หลัก 4 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 151-160
การบวกเลข 4 จำนวน (เลข 3 หลัก 2 จำนวนกับเลข 2 หลัก 2 จำวน) : แบบฝึกหัดที่ 161-170
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 171-180
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก 1 จำนวนกับเลข 1 หลัก 2 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 181-190
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 2 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 191-200
การลบเลข 3 จำนวน (เลข 2 หลัก  2 จำนวนกับเลข 1 หลัก 1 จำนวน) : แบบฝึกหัดที่ 201-210
การลบเลข 2 จำนวน (เลข 3 หลักกับเลข 3 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 211-220
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 1 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 221-223
การคูณเลข 2 จำนวน (เลข 2 หลักกับเลข 1 หลัก) : แบบฝึกหัดที่ 224-240
การหารเลข 2 จำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 1,000 : แบบฝึกหัดที่ 241-250
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1- 250
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)