Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Nov 30, 2022

MATH MWIT

เตรียมความพร้อมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์  

 

รวมไปถึงเป็นแนวทางการฝึกทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับเข้มข้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าในโรงเรียนที่มีห้องโครงการหรือหลักสูตรพิเศษในวิชาวิทยาศาตร์ เช่น จุฬาภรณ์ เตรียมอุดมศึกษา กำเนิดวิทย์ เป็นต้น

 

โดยเนื้อหาได้รวบรวมเอาสุดยอดโจทย์ที่มีระดับความยากและความซับซ้อน โดยปรับปรุงและพัฒนาโจทย์ ให้ครอบคลุมหัวข้อเรื่องที่นำมาใช้ออกสอบบ่อย พร้อมเฉลยวิธีทำ อธิบายทุกขั้นตอน อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายทุกข้อ 

 

พัฒนาข้อสอบในระดับประยุกต์ ครอบคลุมเนื้อหาเข้มข้น สำหรับสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมถึงสอบเข้าห้องเรียนที่ใช้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์เข้มข้นตามแนวทาง สสวท.ปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ปีล่าสุด : ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มากกว่า 350 ข้อ พร้อมเฉลยคำอธิบาย และวิธีทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

 

สารบัญ : แนวข้อสอบชุดที่ 1-10   และ เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1-10

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เพิ่มเติม แนวข้อสอบแบบโจทย์ประยุกต์ ครบทุกระดับความยาก ตามเกณฑ์หลักสูตรใหม่ล่าสุดกว่า 350 ข้อ