Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Nov 23, 2022

ตะลุยโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4 กำเนิดวิทย์

หนังสือ “ตะลุยโจทย์คณิต สอบเข้า ม.4 กำเนิดวิทย์” เล่มนี้ ผู้เขียนมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้ฝึกทำโจทย์หลากหลาย จึงได้รวบรวมโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบจริง จัดทำเป็นชุดๆ พร้อมกับเฉลยที่แสดงวิธีคิดไว้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเขียนได้ฝึกฝนก่อนสอบในสนามจริง

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนประจำที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ วิชาที่ใช้ในการสอบ มี 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

 

สำหรับการเตรียมตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์นั้น นักเรียนควรฝึกฝนทำโจทย์ให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อผิดพลาดในการสอบ หมั่นศึกษาวิธีคิด หาเนคนิคการทำโจทย์ และฝึกทำโจทย์แบบจับเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะในวันสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบคณิตศาสตร์เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

 

สารบัญ

* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 1
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 2
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 3
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 4
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 5
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 6
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 7
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 8
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 9
* แนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 10
 
เฉลยแนวข้อสอบ
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 1
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 2
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 3
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 4
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 5
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 6
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 7
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 8
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 9
* เฉลยแนวข้อสอบ MATH KVIS ชุดที่ 10
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

* รวบรวมแนวข้อสอบไว้กว่า 300 ข้อ
* พร้อมเฉลยละเอียดอธิบายทุกข้อ
* เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์