Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Nov 3, 2022

ABSOLUTELY ม.1 ทุกวิชา เนื้อหา + แนวข้อสอบ + Short Note + Key Map

เนื้อหา + แนวข้อสอบ + Short Note +Key Map ทุกวิชา ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 7 วิชา  วิชาภาษาไทย วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการงานอาชีพ วิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาประวัติศาสตร์  เพื่อเป็นทางลัดสู่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพความจำและความเข้าใจก่อนสอบ

 

เพราะทุกวิชาล้วนมีความสำคัญ สัมพันธ์กับการสอบ และการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เหมาะสมกับนักเรียนที่กำลังปูพื้นฐานขึ้น ม.1 หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1  เพื่อพิชิตคะแนนเต็มในทุก ๆ วิชา เพื่อพิชิตคะแนนระดับ GPA 3.5-4.00 คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับความตั้งใจของนักเรียนทุกคน

 

สรุปหลักใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนระดับ ม.1 แบบละเอียดดั้งเดิมที่ได้มีการสอบ 7 วิชา (วิชาภาษาไทย วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการงานอาชีพ วิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์) ทางลัดสู่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพความจำและความเข้าใจก่อนสอบ เพราะทุกวิชาล้วนแต่มีความสำคัญ สัมพันธ์กับการสอบ และการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

 

สารบัญ

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
 - เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
 - พลศึกษา
 - การงานอาชีพ
 - สุขศึกษา
 - ทัศนศิลป์
 - ดนตรี
 - นาฏศิลป์
 - วิทยาศาสตร์
 - ภาษาอังกฤษ
 - คณิตศาสตร์
 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - พระพุทธศาสนา
 - ประวัติศาสตร์
 - แบบฝึกหัดและเฉลย
 - KEY MAP

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เหมาะสมกับนักเรียนที่กำลังปูพื้นฐานขึ้น ม.1 หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 เพื่อพิชิตคะแนนเต็มในทุกๆ วิชา ครบในทุกรูปแบบของเนื้อหา ทั้งแนวข้อสอบ Short Note และ Key Map