Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Oct 28, 2022

ตะลุยข้อสอบ A-Level ชีววิทยา

“เรามาฝึกการวิเคราะห์ข้อสอบ แทนการจำแล้วมาสอบกัน” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวข้อสอบ A-Level (9 วิชาสามัญ) ชีววิทยา ทั้งหมด 5 ชุดข้อสอบ ที่เป็นแนวข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์แทนข้อสอบแบบความจำ

 

ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยมีหลักการว่า “หากโจทย์ถามแบบนี้ เราควรคิดวิเคราะห์อย่างไร” รวมไปถึงมีการทวนเนื้อหาให้คร่าวๆ พร้อมกับมีเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด บอกถึงข้อที่ผิดว่าผิดเพราะอะไร เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับน้องๆ ได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจในการก้าวลงสู่สนามสอบจริง

 

สารบัญ
Part 1 คำแนะนำในการอ่านชีววิทยาให้จำได้ 
Part 2 วิเคราะห์ข้อสอบ A-Level ชีววิทยา
Part 3 แนวข้อสอบ
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3
- ชุดที่ 4
- ชุดที่ 5
Part 4 เฉลยละเอียดแนวข้อสอบ
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
- ชุดที่ 3
- ชุดที่ 4
- ชุดที่ 5
ประวัตินักเขียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้

- รวบรวมและวิเคราะห์แนวข้อสอบ A-Level  (9 วิชาสามัญ) ชีววิทยา จำนวน 5 ชุดข้อสอบ แบบใช้วิธีคิดวิเคราะห์แทนการจำแล้วมาสอบ
 - มีคำแนะนำการอ่านชีววิทยาให้สามารถเข้าใจและจำเนื้อหาที่สำคัญได้ง่ายขึ้น
 - มีเฉลยอธิบายแบบละเอียด บอกถึงข้อที่ผิดว่าผิดเพราะอะไร เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในการทำข้อสอบให้มากขึ้น