พิชิตโจทย์คณิต สอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สำคัญในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งผู้เข้าสอบต้องใช้ความเข้าใจในเนื้อหาและการฝึกฝนทำข้อสอบให้หลากหลายแนว โดยในปัจจุบันเนื้อหาในการสอบนั้นจะครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

 

หนังสือพิชิตโจทย์คณิต สอบเข้าเตรียมทหาร 4 เหล่า เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน มีโจทย์หลากหลายแนว พร้อมเทคนิคลัด รวมถึงเนื้อหานอกหลักสูตรที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการสอบ ไม่เพียงแค่นั้น ยังมีแนวข้อสอบทั้งหมด 4 ชุด แยกตามเหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ และตำรวจ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจและฝึกตามได้ และก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อทำข้อสอบจริง  

 

คู่มือสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แยกแนวข้อสอบตามเหล่าทัพได้แก่ ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ และตำรวจ 
1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ 24 บท ครอบคลุมเนื้อหาในระดับชั้น ม.1-ม.4  
2. แนวข้อสอบเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ พร้อมเฉลยละเอียด

 

สารบัญ

1    เศษส่วนและทศนิยม
2    สมการ
3    อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
4    กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
5    ระบบสมการ
6    พหุนาม
7    สมการกำลังสอง
8    ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9    การแปลงทางเรขาคณิต
10    ความเท่ากันทุกประการ
11    เส้นขนาน
12    ความคล้าย
13    กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
14    วงกลม
15    พื้นที่ผิวและปริมาตร
16    สถิติ
17    หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น
18    อัตราส่วนตรีโกณมิติ
19    เซต
20    ตรรกศาสตร์    
21    จำนวนจริง
22    ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
23    ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
24    เรขาคณิตวิเคราะห์
    แนวข้อสอบเตรียมทหาร (เหล่าทหารบก)
    แนวข้อสอบเตรียมทหาร (เหล่าทหารอากาศ)
    แนวข้อสอบเตรียมทหาร (เหล่าทหารเรือ)
    แนวข้อสอบเตรียมทหาร (เหล่าตำรวจ)      
                                             
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.4 ครอบคลุม 24 บทเรียน
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เจาะจงแต่ละเหล่า (ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ และตำรวจ) อัปเดตล่าสุด
- เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคและวิธีลัด