Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Sep 23, 2022

Note สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ติวเข้มก่อนสอบ

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปหลักไวยากรณ์ที่ควรรู้และต้องรู้ไว้มากกว่า 70 หัวข้อ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ จึงเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้นและตอนปลาย รวมทั้งผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำได้เหมือนเจ้าของภาษา

 

สรุปเนื้อหาเป็นความคิดรวบยอดแบบกระชับ ให้เข้าใจและจดจำง่าย ใช้เตรียมความพร้อมในการสอบเพิ่มคะแนนทั้งกลางภาคและปลายภาค สอบ O-NET และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

 

สารบัญ

Part หลักๆ ได้แก่
1. Parts of speech
2. Phrases
3. Clauses
4. Sentences
5. Tenses
6. Punctuations

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ภาพประกอบสวยงาม จัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา