ติวเข้มแนวข้อสอบ โรงเรียนสาธิต คาทอลิก และห้อง Gifted ป.3 (8 วิชา)

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียน ชั้น ป.3 ให้เข้มข้นขึ้น  ทบทวนเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยและเน้นแบบฝึกหัด สำหรับติวสอบในทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้

 

ครบทั้ง 8 วิชา ตั้งแต่ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ  สุขศึกษาและพละศึกษา  โดยแนวข้อสอบ มีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริง  เฉลยอธิบายให้น้องฝึกฝนการทำข้อสอบจริง 

 

เน้นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจริงให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเพิ่มคะแนนและสอบเลื่อนชั้น แบบฝึกหัดและข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร ที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 800 ข้อ

 

สารบัญ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบฝึกหัดและข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน กว่า 800 ข้อ (เยอะที่สุดและใหม่ล่าสุดในท้องตลาด)