คู่มือเตรียมสอบเพิ่มเกรด วิทยาศาสตร์ ป.3

สรุปเนื้อหาเข้มข้นตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง พร้อมใบงานกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการคิด ค้นคว้า วิจัย และประมวลผลแบบบูรณาการผ่านการทดลองและปฎิบัติจริง และฝึกทำแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน

 

สรุปเนื้อหาครบถ้วนและถูกต้องตามสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ผ่านการฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะทุกหัวข้อในบทเรียน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านใบงานกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน ทดลอง ค้นคว้า และลงมือปฎิบัติจริง 

 

สารบัญ

บทที่ 1 ชีวิตมนุษย์และสัตว์            
บทที่ 2 วัสดุต่าง ๆ
บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ            
บทที่ 4 อากาศ
บทที่ 5 พลังงานต่าง ๆ บนโลก                
บทที่ 6 ดวงอาทิตย์
บทที่ 7 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)    

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดตใหม่ ๆ ให้ฝึกทำเตรียมสอบ