แผนภาพช่วยจำ ภาษาไทย ป.๖

ภาษาไทยคือวิชาที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นภาษาประจำชาติ ผู้เรียนควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างรากฐานที่ดีในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญของสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ออกมาเป็นแผนภาพ อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดที่จะช่วยตรวจทานองค์ความรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ทบทวนก่อนสอบจนเกิดการเรียนรู้ที่แม่นยำมากขึ้น

 

สรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด ไปสู่การประมวลผลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย

 

สารบัญ

บทที่ ๑ พยางค์และคำ
บทที่ ๒ อักษร ๓ หมู่ (ไตรยางศ์)
บทที่ ๓ คำเป็น คำตาย
บทที่ ๔ การผันวรรณยุกต์
บทที่ ๕ คำพ้องความหรือคำไวพจน์
บทที่ ๖ ประโยค
บทที่ ๗ ภาษาพูด ภาษาเขียน
บทที่ ๘ ชนิดของคำ (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา)
บทที่ ๙ ชนิดของคำ (คำวิเศษณ์ คำบุพบท)
บทที่ ๑๐ ชนิดของคำ (คำสันธาน คำอุทาน)
บทที่ ๑๑ การเขียนเรียงความ
บทที่ ๑๒ การพูด
บทที่ ๑๓ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
บทที่ ๑๔ การเขียนย่อความ
บทที่ ๑๕ การอ่านแผนที่ แผนผัง กราฟ แผนภูมิ
บทที่ ๑๖ การเขียนจดหมาย
บทที่ ๑๗ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
บทที่ ๑๘ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น
บทที่ ๑๙ คำราชาศัพท์
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา