Short Note สุขศึกษา ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน

สรุปเนื้อหาวิชาสุขศึกษา ป.1-ป.6  ที่นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับต้องรู้ก่อนสอบจริงในทุกภาคเทอม และจำให้ได้ก่อนการสอบจริง พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

 

เพราะวิชาสุขศึกษาถือเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญทั้งการสอบเพิ่มคะแนน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบในทุกสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคการจดจำแบบเป็นระบบขั้นตอนในทุกเนื้อหาในระดับชั้นนั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้าใจอย่างเป็นภาพรรวมทุกระดับชั้นของประถมศึกษา เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์

 

สารบัญ

ป.1
บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
 

ป.2
บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
 

ป.3 
บทที่ 1 การเจริญเติบโตของมนุษย์
บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
บทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
บทที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
บทที่ 5 การออกกำลังกาย
บทที่ 6 สมรรถภาพทางกาย
 

ป.4
บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
 

ป.5
บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์
บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
 

ป.6
บทที่ 1 ตัวเรา 
บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
บทที่ 3 เพศศึกษา
บทที่ 4 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
บทที่ 6 กิจกรรมพาเพลิน
บทที่ 7 กีฬา 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์