Short Note ศิลปะ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน

สรุปเนื้อหาวิชาศิลปะ ป.1-ป.6 ที่นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับต้องรู้ก่อนสอบจริงในทุกภาคเทอม และจำให้ได้ก่อนการสอบจริง พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค เพราะวิชาศิลปะถือเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญทั้งการสอบเพิ่มคะแนน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รวมถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบในทุกสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคการจดจำแบบเป็นระบบขั้นตอนในทุกเนื้อหาในระดับชั้นนั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้าใจอย่างเป็นภาพรรวมทุกระดับชั้นของประถมศึกษา เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์

 

สารบัญ

ป.1
ทัศนศิลป์
บทที่ 1 ทัศนศิลป์
ดนตรี
บทที่ 2 เสียงและการกำเนิดเสียง
บทที่ 3 เพลงในชีวิตประจำวัน
บทที่ 4 บทเพลงในท้องถิ่น
นาฏศิลป์
บทที่ 5 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
บทที่ 6 นาฏยศัพท์และภาษาท่า 
บทที่ 7 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
บทที่ 8 การละเล่นของไทย
 

ป.2
บทที่ 1 ทัศนศิลป์
บทที่ 2 ดนตรี
บทที่ 3 นาฏศิลป์
 

ป.3
• ทัศนธาตุ
• รูปร่าง รูปทรงในการออกแบบ
• การวาดภาพระบายสี
• งานปั้น
• การวิจารณ์งานทัศนศิลป์
• ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
• ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรี
• โน้ตดนตรี
• บทเพลง
• ทักษะการขับร้องและการบรรเลงดนตรี
• การฟังและการวิเคราะห์บทเพลง
• ดนตรีในชีวิตประจำวัน
• รำวงมาตรฐาน
• ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
• การชมการแสดง
 

ป.4
บทที่ 1 ทัศนศิลป์
บทที่ 2 ดนตรี
บทที่ 3 นาฏศิลป์
 

ป.5
บทที่ 1 ทัศนศิลป์
บทที่ 2 ดนตรี
บทที่ 3 นาฏศิลป์

ป.6
เรื่อง ทัศนศิลป์
เรื่อง องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง องค์ประกอบดนตรี
เรื่อง ศัพท์สังคีต
เรื่อง เครื่องดนตรี
เรื่อง โน้ตเพลงไทยและโน้ตเพลงสากล
เรื่อง การแสดงท่าประกอบเพลง การแสดงนาฏศิลป์ และการละคร
เรื่อง การชมการแสดง
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์