Short Note การงานอาชีพ ป.1-ป.6 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน

สรุปเนื้อหาวิชาการงานอาชีพ ป.1-ป.6  ที่นักเรียนประถมศึกษาทุกระดับต้องรู้ก่อนสอบจริงในทุกภาคเทอม และจำให้ได้ก่อนการสอบจริง พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค

 

เพราะวิชาการงานอาชีพถือเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญทั้งการสอบเพิ่มคะแนน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบในทุกสนามสอบจริง ด้วยเทคนิคการจดจำแบบเป็นระบบขั้นตอนในทุกเนื้อหาในระดับชั้นนั้น ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ให้เข้าใจอย่างเป็นภาพรรวมทุกระดับชั้นของประถมศึกษา เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์

 

สารบัญ

ป.1
บทที่ 1 งานบ้าน
บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
บทที่ 3 งานเกษตร
บทที่ 4 งานประดิษฐ์
 

ป.2
บทที่ 1 งานบ้าน
บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ
บทที่ 4 งานเกษตร
บทที่ 5 งานประดิษฐ์
 

ป.3
• การทำงาน
• การดูแลของใช้
• การทำความสะอาดบ้าน
• การทำความสะอาดห้องเรียน
• เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
• อาหารและโภชนาการ
• งานเกษตร
• งานช่าง
• งานประดิษฐ์
 

ป.4
บทที่ 1 งานบ้าน
บทที่ 2 งานเกษตร
บทที่ 3 งานช่าง
บทที่ 4 งานประดิษฐ์
บทที่ 5 งานธุรกิจและอาชีพ
 

ป.5
บทที่ 1 งานบ้าน
บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
บทที่ 3 งานเกษตร
บทที่ 4 งานช่าง
บทที่ 5 งานประดิษฐ์
บทที่ 6 งานธุรกิจ
 

ป.6
เรื่อง บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน
เรื่อง อาหารและโภชนาการ
เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช
เรื่อง การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว
เรื่อง การเลี้ยงสัตว์
เรื่อง งานประดิษฐ์
เรื่อง งานช่าง
เรื่อง งานธุรกิจ
เรื่อง การประกอบอาชีพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เล่มเดียวครบทุกระดับชั้น นำมาใช้เรียนรู้ได้ทุกปี ด้วยหนังสือสีสันสวยงาม เนื้อหาครบสมบูรณ์