Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.4 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.4 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ

 

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน และสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และระหว่างภาคเรียน

 

วิชาภาษาไทย
• บทที่ 1 การอ่าน
• บทที่ 2 การเขียน
• บทที่ 3 การฟัง การดู การพูด
• บทที่ 4 มาตราตัวสะกดและการอ่านคำ
• บทที่ 5 อักษรควบและอักษรนำ
• บทที่ 6 การผันวรรณยุกต์
• บทที่ 7 ประโยค
• บทที่ 8 คำพ้อง คำขวัญ ภาษาถิ่น
• บทที่ 9 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
• บทที่ 10 บทร้อยกรอง และอาขยาน
 

วิชาคณิตศาสตร์
• บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
• บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
• บทที่ 3 การคูณและการหาร
• บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
• บทที่ 5 เวลา 
• บทที่ 6 เศษส่วน
• บทที่ 7 ทศนิยม
• บทที่ 8 มุม
• บทที่ 9 การนำเสนอข้อมูล
 

วิชาภาษาอังกฤษ
• Introduce yourself
• Nice to meet you
• How are you?
• What is your job?
• How old are you?
• Where are you from?
• What subjects do you like?
• When is your birthday?
• A, An, The
• Some, Any
• A few, Few, A little, Little
• Much, Many
• How much? How many?
• This, That, These, Those
• Someone, Anyone, Everyone, No one
• Adjectives
• Adverbs
• Present Simple Tense
• Present Continuous Tense
• Vocabularies
 

วิชาวิทยาศาสตร์
• วิธีการทางวิทยาศาสตร์
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
• จิตวิทยาศาสตร์
• การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
• ความหลากหลายของพืช
• ส่วนต่างๆ ของพืชดอก
• ความหลากหลายของสัตว์
• แรงโน้มถ่วง
• แรงเสียดทาน
• อุปกรณ์ที่ช่วยวัดน้ำหนักของวัตถุ
• ตัวกลางของแสง
• วัสดุในชีวิตประจำวัน
• สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
• สถานะแก๊ส
• การหามวลและปริมาตรของสสาร
• ปรากฏการณ์ของดวงจันทร์
• ระบบสุริยะ
 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
• เศรษฐศาสตร์
• ประวัติศาสตร์
• ภูมิศาสตร์
 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
• บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
• บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
• บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่มเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
• บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
• บทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
 

วิชาศิลปะ
• บทที่ 1 ทัศนศิลป์
• บทที่ 2 ดนตรี
• บทที่ 3 นาฏศิลป์
 

วิชาการงานอาชีพ
• บทที่ 1 งานบ้าน
• บทที่ 2 งานเกษตร
• บทที่ 3 งานช่าง
• บทที่ 4 งานประดิษฐ์
• บทที่ 5 งานธุรกิจและอาชีพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น