Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.2 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.2 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ

 

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน และสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และระหว่างภาคเรียน

 

วิชาภาษาไทย
• บทที่ 1 อักษรไทย
• บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
• บทที่ 3 การผันอักษร
• บทที่ 4 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
• บทที่ 5 คำที่มีอักษรนำ
• บทที่ 6 คำที่มีตัวการันต์
• บทที่ 7 คำที่มี รร
• บทที่ 8 คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
• บทที่ 9 คำคล้องจอง
• บทที่ 10 การแต่งประโยคและการเขียน
• บทที่ 11 มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 

วิชาคณิตศาสตร์
• บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
• บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
• บทที่ 3 การวัดความยาว
• บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
• บทที่ 5 การคูณ
• บทที่ 6 การหาร
• บทที่ 7 เวลา
• บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
• บทที่ 9 แผนภูมิรูปภาพ
 

วิชาภาษาอังกฤษ
• Foods and Drinks
• Colors
• Occupations
• Places and Transports
• Weather
• Seasons
• Verbs
• Number of Nouns
• A/ An/ The
• Verb to be (is, am, are)
• Pronouns
• have/ has
• can/ can’t
• Vocabularies
 

วิชาวิทยาศาสตร์
• วิธีการทางวิทยาศาสตร์
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
• จิตวิทยาศาสตร์
• สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
• พืชในท้องถิ่นของเรา
• การอนุรักษ์ทรัพยากร
• วัสดุ
• ของเล่นของใช้
• ดิน
• ประเภทของดิน
• ลักษณะทางกายภาพของดิน
• ประโยชน์ของดิน
• ดวงอาทิตย์
• ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของโลก
• แสงของดวงอาทิตย์ส่องสู่โลกช่วยในการดำ