แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ป.2

หนังสือเล่มนี้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและการทดลอง ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบทดสอบและเฉลยละเอียดครบทุกบท เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

 

จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สร้างความเข้าใจด้วยแผนภาพช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดทักษะ และความชำนาญ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
 บทที่ 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 บทที่ 2. การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์


หน่วยที่ 2 วัสดุและการใช้ประโยชน์
 บทที่ 3. สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ
 บทที่ 4. สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุ
 บทที่ 5. การใช้ประโยชน์จากวัสดุ


หน่วยที่ 3 แสงและสิ่งมีชีวิต
 บทที่ 6. แสงและการมองเห็น
 บทที่ 7. สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
 บทที่ 8. ชีวิตของพืช
หน่วยที่ 4 ดินรอบตัวเรา
 บทที่ 9. ดินในท้องถิ่น
 บทที่ 10. ประโยชน์ของดิน
แบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดครบทุกบน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา