Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.5 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านวิชาการให้นักเรียนชั้น ป.5 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชาสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ

 

โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ พร้อมภาพประกอบที่เน้นในการทำคะแนนสอบ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ บูรณาการความรู้ให้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น

 

แนวข้อสอบครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน และสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และระหว่างภาคเรียน

 

สารบัญ

วิชาภาษาไทย
• บทที่ 1 การอ่าน
• บทที่ 2 การเขียน
• บทที่ 3 การพูด
• บทที่ 4 พยางค์และคำ
• บทที่ 5 ชนิดของคำ
• บทที่ 6 ประโยค
• บทที่ 7 ภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาถิ่น
• บทที่ 8 คำราชาศัพท์
• บทที่ 9 สำนวนไทย
• บทที่ 10 บทร้อยกรอง

 

วิชาคณิตศาสตร์
• บทที่ 1 เศษส่วน
• บทที่ 2 ทศนิยม
• บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
• บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
• บทที่ 5 ร้อยละ

 

วิชาภาษาอังกฤษ
• How are you?
• Congratulations
• Excuse me
• Asking Permission
• Self Introduction
• Introduction People
• Borrowing and Lending
• Verb to be
• Verb to have
• Verb to do
• Present Simple Tense
• Past Simple Tense
• Future Simple Tense
• WH-Questions
• Words of Quantity
• Prepositions
• Vocabularies

 

วิชาวิทยาศาสตร์
• ชีวิตสัมพันธ์
• ภาวะโลกร้อน
• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
• พันธุศาสตร์
• แรงในชีวิตประจำวัน
• เสียงกับการได้ยิน
• สารและสมบัติของสาร
• การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
• ลมฟ้าอากาศ
• ท้องฟ้าและกลุ่มดาวฤกษ์

 

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
• หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
• เศรษฐศาสตร์
• ประวัติศาสตร์
• ภูมิศาสตร์

 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
• บทที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์
• บทที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
• บทที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
• บทที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
• ทที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

 

วิชาศิลปะ
• บทที่ 1 ทัศนศิลป์
• บทที่ 2 ดนตรี
• บทที่ 3 นาฏศิลป์

 

วิชาการงานอาชีพ
• บทที่ 1 งานบ้าน
• บทที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
• บทที่ 3 งานเกษตร
• บทที่ 4 งานช่าง
• บทที่ 5 งานประดิษฐ์
• บทที่ 6 งานธุรกิจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน พร้อมทักษะการบูรณาการความรู้มากกว่าในห้องเรียน ใช้ทบทวนความรู้รวบยอดที่เรียนมาทั้งปี ก่อนก้าวไปสู่การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น