คู่มือเตรียมสอบเพิ่มเกรด วิทยาศาสตร์ ป.2

สรุปเนื้อหาเข้มข้นตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง พร้อมใบงานกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการคิด ค้นคว้า วิจัย และประมวลผลแบบบูรณาการผ่านการทดลองและปฎิบัติจริง และฝึกทำแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน

 

หนังสือ "คู่มือเตรียมสอบเพิ่มเกรด วิทยาศาสตร์ ป.2" เล่มนี้...

- สรุปเนื้อหาครบถ้วนและถูกต้องตามสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง
- พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ผ่านการฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะในทุกหัวข้อในบทเรียน
- เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านใบงานกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน ทดลอง ค้นคว้า และลงมือปฎิบัติจริง 

 

สารบัญ

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- สิ่งมีชีวิต
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 1 ระบายสีลงในภาพสิ่งมีชีวิต
- สิ่งไม่มีชีวิต
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 2 สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 3 ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 4 ถูกหรือผิด
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
- แบบทดสอบบทที่ 1


บทที่ 2 การเจริญเติบโตของพืช
- การดำรงชีวิตของพืช
- ตัวอย่างการทดลอง แสงและน้ำเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 1 ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 2 การหายใจและสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 3 ทดลองการเจริญเติบโตของพืช
- วัฏจักรของพืชดอก
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 4 ส่วนประกอบของพืช
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 5 วัฏจักรของต้นส้ม
- แบบฝึกหัด ตอนที่ 6 วัฏจักรของพืชดอก
- แบบทดสอบบทที่ 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดตใหม่ ๆ ให้ฝึกทำเพื่อเตรียมสอบ