TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก (Guide to Preparing for OCSC General Proficiency Test)

หนังสือเรื่อง TBX เตรียมสอบ ก.พ. เจาะโจทย์เฉลยลึก (Guide to Preparing for OCSC General Proficiency Test) ทางลัดเตรียมสอบ ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตะลุยโจทย์ ทำไปเฉลยไปอธิบายความรู้ไป เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว!

 

 #ติวโจทย์ #เฉลยลึก #เน้นเนื้อหาเฉพาะออกสอบ

#ข้อสอบเสมือนจริง Simulation Test

#ฟรี Pre-Test ออนไลน์


สร้างความมั่นใจก่อนสอบด้วยหนังสือเล่มนี้!

จุดเด่น

+แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre–test) เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน 

+ติวแบบเร่งด่วนด้วยข้อสอบเสมือนจริง (Practice Test) 

+อธิบายเฉลยอย่างละเอียด (Commentary) 

+สอดแทรกเนื้อหาที่ผู้เข้าสอบทุกคนจำเป็นต้องรู้

+เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวช่วยอธิบายวิธีทำข้อสอบอย่างใกล้ชิด 

+แนวข้อสอบเสมือนจริง (Simulation Test) พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ

+โจทย์เยอะรวมกว่า 425 ข้อ

 

ประโยชน์ 3-in-1

① ล่วงรู้แนวข้อสอบก่อนไปสนามสอบจริง

② ทริคเทคนิคทำข้อสอบแต่ละรูปแบบ

③ ตักตวงความรู้เพิ่มเติม  ดักทางข้อสอบแต่ละวิชา

ขอให้ฝึกฝนตามหนังสือเล่มนี้จนจบครบถ้วน ประสบความสำเร็จในการสอบ ก.พ. (ภาค ก) ทุกคน ได้เป็นข้าราชการดั่งใจหวัง!

 

Q : เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง

A : หนังสือเล่มนี้อุดมไปด้วยองค์ความรู้ทั้ง 4 หมวดหมู่ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านกฎหมายและลักษณะข้าราชการที่ดีที่ใช้ในการสอบ ก.พ. (ภาค ก) ระดับ 3 

 

Q: ใครบ้างที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้

A : เล่มนี้เป็นหนังสือแนว self-study เหมาะกับทุกคนที่กำลังเตรียมสอบ ก.พ. นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้อ่านที่มีเวลาเพียงน้อยนิดก่อนสอบ ต้องการที่จะฟื้นฟู พัฒนา และฝึกตนให้คุ้นชินในทักษะการทำข้อสอบให้เชี่ยวชาญที่สุด 

 

Q: ทำไมผู้เตรียมสอบ ก.พ. จึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

A : สิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะสอบให้ได้ผลดีที่สุดก็คือ “ความมั่นใจในการสอบ” หนังสือเตรียมสอบแนวใหม่เล่มนี้จะทำให้ทุกคนมั่นใจ เพราะ

 

มีแนวข้อสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre–test) เพื่อให้ผู้อ่านค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง (มี QR code เข้าสู่ Online Pre-test ด้วย) และผู้อ่านยังสามารถติวแบบเร่งด่วนด้วยข้อสอบเสมือนจริง พร้อมอธิบายเฉลยอย่างละเอียด (Commentary)

 

แถมยังสอดแทรกเนื้อหาที่ผู้เข้าสอบทุกคนจำเป็นต้องรู้ไปพร้อมๆ กันเสมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นติวเตอร์อธิบายวิธีทำข้อสอบในแต่ละข้ออย่างใกล้ชิด

 

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบเสมือนจริง (Simulation Test) อีก 3 ชุดพร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบแบบละเอียด ในเล่มมีจำนวนโจทย์ให้ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่รวมกัน 425 ข้อ

 

กล่าวได้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงแค่รอบเดียว แต่ได้ประโยชน์แบบ 3in1

คุณประโยชน์ที่ 1) ได้ล่วงรู้แนวข้อสอบก่อนไปสนามสอบจริง

คุณประโยชน์ที่ 2) ได้เรียนรู้เทคนิคของการทำข้อสอบในแต่ละแบบ

คุณประโยชน์ที่ 3) ได้ตักตวงความรู้เพิ่มเติมเพื่อดักทางข้อสอบของแต่ละวิชา

 

เมื่อผู้อ่านได้เรียนรู้ฝึกฝนตามหนังสือเล่มนี้จนจบครบถ้วนกระบวนความแล้วก็เชื่อแน่ว่าผู้อ่านจะต้องผ่านสอบ ก.พ. (ภาค ก) ระดับ 3 ได้ดั่งใจมุ่งหวังและเป็นข้าราชการได้ตามเป้าประสงค์อย่างแน่นอน!

 

Q: หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยใคร

A : หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรียบเรียงและกลั่นกรองขึ้นมาจากสมองผสมผสานความเชี่ยวชาญจากคณาจารย์กลุ่มวิชาการสุพรรณิการ์ที่ได้สั่งสมประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานานหลายปี  

 

ร่วมกับ TBX หรือ Think Beyond X Team กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth

 

โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

หนังสือหนึ่งในซีรีส์ TBX Test-Prep จาก www.thinkbeyondbook.com

#เตรียมสอบกพ #กพ #กพภาคก #สมัครสอบกพ. #eexam #หนังสือสอบกพ. #สอบข้าราชการ #JOBOCSC #ocsc 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-test)
-คำอธิบายพร้อมเฉลยคำตอบ
-วิเคราะห์คะแนนเพื่อประเมินตนเองก่อนการเรียนรู้
-วิธีการใช้งานหนังสือเล่มนี้


ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
-สมการ
-อัตราส่วน
-ร้อยละ
-แผนภูมิ


ความรู้ความสามารถด้านการคิดเพื่อหาเหตุผล
-โอเปอร์เรต
-อนุกรม
-อุปมาอุปไมย
-ตรรกศาสตร์
-สดมภ์
-เงื่อนไขสัญลักษณ์
-เงื่อนไขภาษา


ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
-โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
-การเรียงลำดับประโยค
-การอ่านบทความ
-การออกเสียงคำ
-การสะกดคำ


ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
-โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ (Sentence Structure and Grammar)
-การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ (Conversation in Different Situations)
-คำศัพท์ สำนวน และคำสุภาษิต (Vocabulary, Idiom and Proverb)
-การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Skimming)
-การอ่านเพื่อหาข้อมูลสำคัญ (Scanning)
-การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading for Comprehension)


ความรู้และลักษณะข้าราชการที่ดี
-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-เจตคติและมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับข้าราชการ


แนวข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. (ภาค ก) 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

1. เสมือนมีติวเตอร์ช่วยติวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดแบบทันที ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้และทำข้อสอบได้ในเวลาเดียวกัน 
2. เนื้อหาครบทุกหมวดหมู่วิชา เล่มเดียวจบ และมี Simulation Test 3 ชุดพร้อมเฉลยอธิบาย
3. มี QR code เชื่อมต่อเข้าระบบ Online Pre-Test เพื่อทดสอบวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของผู้เตรียมสอบ