แผนภาพช่วยจำ วิทย์ ป.1

หนังสือเล่มนี้ทำการสรุปเนื้อหาเป็นแผนภาพให้สามารถคิดเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ทั้งในส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีและการทดลอง ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยละเอียด เพื่อให้เด็กสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

 

จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก พ่อแม่ ครูผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กจนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน

 

สร้างความเข้าใจด้วยแผนภาพช่วยจำ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดทักษะ และความชำนาญ จนนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

 

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
    บทที่ 1. การสืบเสาะหาความรู้
    บทที่ 2. การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล
    บทที่ 3. การจำแนกประเภท
    บทที่ 4. การพยากรณ์
หน่วยที่ 2 ตัวเรา สัตว์ และพืชรอบตัวเรา
    บทที่ 5. ร่างกายของเรา
    บทที่ 6. สัตว์และพืชรอบตัว
หน่วยที่ 3 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา
    บทที่ 7. วัสดุรอบตัวเรา
    บทที่ 8. วัสดุในชีวิตประจำวัน
    บทที่ 9. เสียงในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 4 โลกและท้องฟ้าของเรา
    บทที่ 10. หิน
    บทที่ 11. ท้องฟ้าและดาว
แบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดครบทุกบท
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพพิมพ์สี่สี สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน การจัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา