Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Dec 14, 2021

โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 หนังสือ โค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เล่มนี้ ผู้เขียนตั้งใจสรุปเนื้อหา จำลองข้อสอบเสมือนจริง โดยหวังให้ผู้ศึกษาได้ทดลองฝึกทำโจทย์เพื่อเป็นประสบการณ์ สร้างมุมมองที่หลากหลายในการทำข้อสอบ และสร้างความคุ้นเคยในการเผชิญหน้ากับข้อสอบเมื่อถึงเวลาทำข้อสอบจริง

 

การใช้หนังสือเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ศึกษาควรจับเวลาในการทำข้อสอบแต่ละชุด เมื่อทำข้อสอบแต่ละชุดเสร็จ ให้ตรวจคำตอบและทำความเข้าใจเพิ่มติมในเฉลยละเอียด เพื่อเพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ ผู้เขียนมั่นใจว่า ถ้าผู้ศึกษาได้ฝึกทำข้อสอบครบทุดชุดและมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาแต่ละข้อเป็นอย่างดี จะสามารถทำข้อสอบ PAT 3 ได้ในระดับที่ผู้ศึกษาพอใจ

 

หนังสือโค้งสุดท้าย ตะลุยโจทย์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ส่วนวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 3  สรุปเนื้อหา ข้อสอบ Warm up 3 ชุด และข้อเสมือนจริง 2 ชุด   

 

พร้อมเฉลยละเอียด ให้ผู้ศึกษาได้เห็นแนวโน้มของข้อสอบ ความหลากหลายของโจทย์ สร้างความคุ้นเคยในการเผชิญหน้ากับข้อสอบจริง รวมทั้งจุดผิดพลาด เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นก่อนสอบจริง  

 

สารบัญ

วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 3                                                        
สรุปเนื้อหา PAT 3 แบบกระชับความรู้                                                        
    0. ความรู้ที่ควรทราบก่อนสอบ (Basic)                                                    
    1. วิชาฟิสิกส์ (Physics)                                                    
    2. วิชาเคมี (Chemistry)                                                    
    3. วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematic)                                                    
    4. พื้นฐานวิศวกรรม                                                    
ข้อสอบ Warm up                                                        
ข้อสอบเสมือนจริง                                                        
เกี่ยวกับผู้เขียน        

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

- วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 3
- สรุปเนื้อหา PAT 3
- ข้อสอบ Warm up 3 ชุด ข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด