แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียน รวมถึงสรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างสมบูรณ์ใน 1 เล่ม

 

รวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง สำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมสอบเข้า ม.1 เป็นชุดข้อสอบเก่าและโจทย์แนวใหม่ พร้อมเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจได้ทุกข้อ
 

สารบัญ

ชุดข้อสอบ
• ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก (รวมทั้งหมด 150 ข้อ)
• ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก (รวมทั้งหมด 150 ข้อ)
• ตอนที่ 3 การเลือกเติมคำตอบ (รวมทั้งหมด 10 ข้อ)
• ตอนที่ 4 การพิสูจน์คำตอบและให้เหตุผลประกอบ (รวมทั้งหมด 10 ข้อ)
• ตอนที่ 5 การแปลงหน่วย (รวมทั้งหมด 30 ข้อ)
• ตอนที่ 6 การคำนวณหาคำตอบ รูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ (รวมทั้งหมด 70 ข้อ)
การเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
การเขียนกราฟอสมการ การเติมเครื่องหมาย
และรูปเรขาคณิตสามมิติ
• การคำนวณหาคำตอบ
• รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
• การเขียนกราฟอสมการ
• การเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
• การเติมเครื่องหมาย
• รูปเรขาคณิตสามมิติ
• ตอนที่ 7 ชุดคำถามแบบอัตนัย 
(จำนวน 2 ชุด รวมทั้งหมด 20 ข้อ)
• ตอนที่ 8 การฝึกวิเคราะห์โจทย์ และทบทวนความรู้ 
(รวมทั้งหมด 10 ข้อ)

 

เฉลยข้อสอบ
เฉลยตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
เฉลยตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
เฉลยตอนที่ 3 การเลือกเติมคำตอบ
เฉลยตอนที่ 4 การพิสูจน์คำตอบและให้เหตุผลประกอบ
เฉลยตอนที่ 5 การแปลงหน่วย
เฉลยตอนที่ 6 การคำนวณหาคำตอบ
รูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
การเขียนกราฟอสมการ
การเขียนประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
การเติมเครื่องหมาย
รูปเรขาคณิตสามมิติ
เฉลยตอนที่ 7 ชุดคำถามแบบอัตนัย
เฉลยตอนที่ 8 การฝึกวิเคราะห์โจทย์ และทบทวนความรู้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เป็นแนวข้อสอบที่คาดการณ์ว่าทุกโรงเรียนจะใช้ออกสอบ เพื่อความมั่นใจ 100%