แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย + สังคม

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียน รวมถึงสรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างสมบูรณ์ใน 1 เล่ม

 

รวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง สำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมสอบเข้า ม.1 เป็นชุดข้อสอบเก่าและโจทย์แนวใหม่ พร้อมเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจได้ทุกข้อ

 

สารบัญ

ข้อสอบวิชาภาษาไทย
ตอนที่ 1 
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
ตอนที่ 1  
ตอนที่ 2 
ตอนที่ 3 

เฉลย ข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยตอนที่ 1 
เฉลยตอนที่ 2 
เฉลยตอนที่ 3 
เฉลย ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
เฉลยตอนที่ 1 
เฉลยตอนที่ 2 
เฉลยตอนที่ 3

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เป็นแนวข้อสอบที่คาดการณ์ว่าทุกโรงเรียนจะใช้ออกสอบ เพื่อความมั่นใจ 100%