แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยหนังสือเล่มนี้จะครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียน สรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างสมบูรณ์ใน 1 เล่ม

 

รวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง สำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมสอบเข้า ม.1 เป็นชุดข้อสอบเก่าและโจทย์แนวใหม่ พร้อมเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจได้ทุกข้อ
 

สารบัญ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 4 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 5
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 6
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 7
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 8
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 9
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 10 
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 11

เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 3 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 4 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 5 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 6 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 7 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 8 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 9 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 10 
เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 11

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เป็นแนวข้อสอบที่คาดการณ์ว่าทุกโรงเรียนจะใช้ออกสอบ เพื่อความมั่นใจ 100%