Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ป.6 ทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ม.1 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

สรุปเนื้อหาสำคัญทุกวิชาของการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้ และทำให้ได้ก่อนเข้าเรียนต่อสู่สนามการสอบจริง เพื่อเตรียมการสอบในระดับชั้น และเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทย หรือการชอบชิงทุนต่าง ๆ


โดยสรุปเป็นหลักสำคัญ ๆ เพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการและแบบรวบยอดความรู้ทำให้นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบได้ทันเวลา

 

สรุปใจความสำคัญของทุกวิชาของชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ และการงานอาชีพ ครบสมบูรณ์ใน 1 เล่ม เพื่อทบทวบเตรียมสอบในระดับชั้น และ เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 

สารบัญ

วิชาภาษาไทย 
วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาสังคมศึกษา 
วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา 
วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
วิชาการงานอาชีพ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สรุปหลักเนื้อหาให้ชัดเจน สามารถนำไปใช้สอบได้ทันที