เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมน้องนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรคาทอลิก เครือสาธิต โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

 

โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอนในโรงเรียนจริงและแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้น และติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตามหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง ๆ แบบฝึกหัดหลากหลาย  ครอบคลุมทุกเนื้อหา มากกว่า 300 ข้อ

 

สารบัญ

Table of contents

UNIT 1 : A day at school
Words list            
: 1. School supplies
: 2. More School supplies
Ask and answer        
: 1. She has some paint brushes
: 2. Does she have any paints?
Short conversation    : Can I have some?
Reading            : Emma and Her School Project        
Phonics            : bl / gl / pl
แนวข้อสอบท้ายบทที่1

 

UNIT 2 : Let’s get dressed!
Words list     
: 1. Clothing
: 2. More clothing (pair)        
: 3. Patterns
Ask and answer         
: 1. What’s she wearing?
: 2. Whose dress is this? / Whose shorts are these?
Short conversation    : Which skirt do you like?
Reading                    : Pete’s Favorite Shoes
Phonics                    : br / gr / pr
แนวข้อสอบท้ายบทที่2

 

UNIT 3 : Places to go
Words list    
: 1. Places
: 2. How we go to places
Ask and answer       
: 1. Where’s she going?
:  2. How’s he going to school?
Short conversation    : Thanks for your help
Reading                     : Kathy Goes to the Department Store
Phonics                     : cl / fl / sl
แนวข้อสอบท้ายบทที่3

 

UNIT 4 : Occupations
Words list            : Occupations
Verbs list            : Duties at work
Ask and answer        
: 1. What’s his job?
: 2. What does a scientist do?
Short conversation    : I’m not sure
Reading            : Pluto the Baker        
Phonics            : cr / fr
แนวข้อสอบท้ายบทที่4

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน