คณิตฝึกคิดเร็ว ป.6

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ใช้พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สารบัญ

สรุปสาระสำคัญ
ทบทวนการบวก 
ทบทวนการลบ
ทบทวนการคูณ
ทบทวนการหาร
การหา ห.ร.ม.
การหา ค.ร.น.
การบวกเศษส่วนและจำนวนคละ 
การลบเศษส่วนและจำนวนคละ 
การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน
การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม
การคูณทศนิยม
การหารทศนิยม
ร้อยละ
อัตราส่วน
มาตราส่วน
การหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
การหาความยาวเส้นรอบวงของรูปวงกลม
การหาพื้นที่ของรูปวงกลม
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา มีการพิมพ์สลับสีสวยงาม (ฟ้า ชมพู เขียว ส้ม)