แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6

วิชาสังคมศึกษามีสาระสำคัญที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ในปริมาณมาก ซึ่งเด็กจะต้องใช้เวลาในการท่องจำและทำความเข้าใจ แต่หนังสือ "แผนภาพช่วยจำ สังคม ป.6"  ได้ทำการสรุปรวบรวมเนื้อหาเหล่านั้นออกมาเป็นภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้

 

เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีแบบทดสอบทุกหน่วย เพื่อให้เด็กสามารถประเมินความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบให้มีคะแนนสูงขึ้นได้ทั้งสองภาคเรียน และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1

 

หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากให้ออกมาในรูปแบบแผนภาพ เพื่อให้เด็กจดจำและนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น

 

สารบัญ

สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมคำสอนทางศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนิกชนตัวอย่างและมารยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา


สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัฒนธรรมไทย


สาระเศรษฐศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ผู้ผลิตและผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น


สาระประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์


สาระภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และประเทศไทยของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
แบบทดสอบครบทุกหน่วย พร้อมเฉลยละเอียด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แผนภาพจัดพิมพ์ 4 สี สวยงาม และในส่วนของแบบทดสอบมีการจัดรูปเล่มให้อ่านง่าย สบายตา แบ่งเป็นชุด ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้