คู่มือเตรียมสอบเพิ่มเกรด วิทยาศาสตร์ ป.1

สรุปเนื้อหาเข้มข้นตรงตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง พร้อมใบงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด ค้นคว้า วิจัย และประมวลผลแบบบูรณาการผ่านการทดลองและปฎิบัติจริง ฝึกทำแบบฝึกหัด และแนวข้อสอบวัดผลการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้เรียนจริงในห้องเรียน

 

สรุปเนื้อหาครบถ้วนและถูกต้องตามสาระการเรียนรู้ ที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง พัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ผ่านการฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะในทุกหัวข้อในบทเรียน รวมถึงเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านใบงานกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทดลอง ค้นคว้า และลงมือปฎิบัติจริง 

 

สารบัญ

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต                                                        
บทที่ 2 พืชในสวน                                                        
บทที่ 3 สำรวจสัตว์รอบตัว                                                        
บทที่ 4 ตัวเรา                                                        
บทที่ 5 ของเล่นและของใช้ใกล้ตัว                                                        
บทที่ 6 แรงและการเคลื่อนที่                                                        
บทที่ 7 สำรวจพื้นดิน                                                        
บทที่ 8 ท้องฟ้าและดวงดาว                                                        
บทที่ 9 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)                                                        
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้อง ตรงตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ อัปเดต ใหม่ ๆ ให้ฝึกทำเตรียมสอบ