KEY MAP วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

มโนภาพ key word สำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความจำ และความเข้าใจ ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถนำมาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบครั้งสำคัญ ๆ ในชีวิตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่จะเพิ่มโอกาสให้ได้คะแนนดี ๆ ในทุกการสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สารบัญ

วิทยาศาสตร์ ป.1
วิทยาศาสตร์ ป.2
วิทยาศาสตร์ ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.4
วิทยาศาสตร์ ป.5
วิทยาศาสตร์ ป.6

 

สามารถนำ key word มาใช้ในการสอบได้ทุกสนามสอบ ทั้งสอบเก็บคะแนน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ไปจนถึงการสอบ โอเน็ต เข้า ม.1