คณิตฝึกคิดเร็ว ป.2

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สรุปสาระสำคัญ
การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000
     ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 1-10)
     ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 ไม่มีการทด แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 11-20)
     ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักสิบ แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 21-30)
     ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักสิบ แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 31-35)
     ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักร้อย แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 36-45)
     ● การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 มีการทดไปหลักร้อย แนวนอ (แบบฝึกหัดที่ 46-50)
     ● การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกหัดที่ 51-60)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกหัดที่ 61-65)


การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000
     ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 66-75)
     ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ไม่มีการกระจาย แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 76-85)
     ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักสิบ แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 86-95)
     ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักสิบ แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 96-100)
     ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักร้อย แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 101-110)
     ● การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 มีการกระจายหลักร้อย แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 111-115)
     ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 116-120)
     ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 121-125)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (แบบฝึกหัดที่ 126-130)


การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
     ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 131-145)
     ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 146-155)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก (แบบฝึกหัดที่ 156-160)


การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก
     ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 161-170)
     ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 171-180)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก ไม่มีการทด (แบบฝึกหัดที่ 181-185)
     ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 186-200)
     ● การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 201-210)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก มีการทด (แบบฝึกหัดที่ 211-215)


การหารจำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 100 และตัวหารมีหนึ่งหลัก
     ● การหารจำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 100 และตัวหารมีหนึ่งหลัก (แบบฝึกหัดที่ 216-230)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าการหารจำนวนที่ตัวตั้งมีค่าไม่เกิน 100 และตัวหารมีหนึ่งหลัก (แบบฝึกหัดที่ 231-235)


การบวก ลบ คูณ หารระคน 
     ● การบวก ลบ คูณ หารระคน (แบบฝึกหัดที่ 236-250)
เฉลย