คณิตฝึกคิดเร็ว ป.1

เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 

พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด

 

สรุปสาระสำคัญ
การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 1-10)
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 11-15)


การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 16-20)
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 20-25)


การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 40
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 40 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 26-40)
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 40 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 41-50)


การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 40
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 40 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 51-60)
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 40 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 61-70)


การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50 
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 71-80)
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 81-90)
     ● การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 91-95)
     ● การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 96-105)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50 (แบบฝึกหัดที่ 106-110)


 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 111-120)
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 121-130)
     ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 131-135)
     ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 136-145)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50 (แบบฝึกหัดที่ 146-150)


การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 151-165)
     ● การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 166-175)
     ● การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 176-185)
     ● การบวกจำนวนสามจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 186-195)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 (แบบฝึกหัดที่ 196-200)


การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 201-215)
     ● การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 216-225)
     ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 แนวตั้ง (แบบฝึกหัดที่ 226-235)
     ● การลบจำนวนสามจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 แนวนอน (แบบฝึกหัดที่ 236-245)
     ● การหาตัวไม่ทราบค่าในการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 (แบบฝึกหัดที่ 246-250)
เฉลย