เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในห้องเรียนหลักสูตรคาทอลิก เครือสาธิต โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาและแบบฝึกหัดตรงตามสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอนในโรงเรียนจริง และแนวข้อสอบในการสอบเลื่อนระดับชั้นและติวสอบเพิ่มคะแนนตลอดปีการศึกษา

 

เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตามหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียนจริง ๆ แบบฝึกหัดหลากหลาย  ครอบคลุมทุกเนื้อหา มากกว่า 300 ข้อ

 

สารบัญ : Table of contents

INTRODUCTION
Let’s Say A B C! 
Trace the letters A-Z 
Trace the letters a-z 
Let’s Count One to Ten!
Trace the numbers 1-10 


UNIT 1 : Let’s go to school
Words list   : 1. Things in classroom
                 : 2. More things in classroom
Ask and answer  : What is this?
Let’s make sentences : This is…
Short conversation : What is your name? / My name is…
Verbs List   
Phonics   : Bb / Pp
แนวข้อสอบท้ายบทที่1

 

UNIT 2 : Pain and draw
 Words list   : 1. Colors
                  : 2. Shapes
Ask and answer  : What color is this?
Let’s make sentences : It is a yellow triangle.
Short conversation : How are you? / I am fine. Thank you.
Verbs List   
Phonics   : Cc / Gg
แนวข้อสอบท้ายบทที่2


UNIT 3 : Go shopping
 Words list   : 1. Stationeries
                  : 2. Electronics
Ask and answer  : 1. How many books?
                        : 2. What are these?
Short conversation : This is my friend.
Verbs List   
Phonics   : Dd / Tt
แนวข้อสอบท้ายบทที่3

 

UNIT 4 : This is my family
 Words list   : 1. Family members
                  : 2. Adjective about characters
Ask and answer  : Who is he/she?
Let’s make sentences : She is my sister. / She is beautiful.
Short conversation : It is nice to meet you.
Verbs List   
Phonics   : Aa
แนวข้อสอบท้ายบทที่4

 

UNIT 5 : Today is my birthday!
 Words list   : 1. Birthday presents
                  : 2. Basic adjectives
Ask and answer  : What is it? / I don’t know.
Let’s make sentences : It’s a big balloon.
Short conversation : How old are you?
Verbs List   
Phonics   : Ee
แนวข้อสอบท้ายบทที่5

 

UNIT 6 : Let’s get outside
 Words list   : 1. Natures
                  : 2. Adjective about weathers
                  : 3. Basic prepositions
Ask and answer  : 1. How many are there? / There is, There are…
                        : 2. Where is / Where are…?
Short conversation : How is the weather?
Verbs List   
Phonics   : Ii
แนวข้อสอบท้ายบทที่6

 

UNIT 7 : My yummy food
 Words list   : 1. Foods
                  : 2. Fruits
                  : 3. Desserts
                  : 4. Drinks
Ask and answer  : What do you want?
Let’s make sentences : I want / I don’t want… 
Short conversation : Here you are / Thank you / You’re welcome.
Verbs List   
Phonics   : Oo
แนวข้อสอบท้ายบทที่7

 

UNIT 8 : I love animals
 Words list   : 1. My pets
                  : 2. Animals at the zoo
Ask and answer  : What’s your favorite color?
Let’s make sentences : 1. There’s a cat. / There’re cats.
                               : 2. I like a giraffe / I don’t like a giraffe.
Short conversation : I like monkeys / What about you?
Verbs List   
Phonics   : Uu
แนวข้อสอบท้ายบทที่8


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เนื้อหาครอบคลุมและถูกต้องตามตามหนังสือเรียนจริงในห้องเรียน