คู่มือ 8 วิชา ป.6 สรุปใจความ & เก็งสอบ

การสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีควรต้องมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดระดับที่สูงขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อ

 

สำหรับแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ จนสามารถทำคะแนนสอบให้สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งกลางภาคและปลายภาค

 

รวมแบบฝึกและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ครบทั้ง 8 วิชา สำหรับการเตรียมตัวสอบตลอดปีการศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

 

สารบัญ

1. วิชาคณิตศาสตร์
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
2. วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที)
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
3. วิชาภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
4. วิชาวิทยาศาสตร์
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
5. วิชาภาษาอังกฤษ
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบทดสอบ)
6. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(สรุปสาระสำคัญพร้อมแบบฝึกหัด)
7. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(แบบทดสอบ)
8. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(แบบทดสอบ)
9. วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
(แบบทดสอบ)
10. วิชาวิทยาการคำนวณ
(แบบทดสอบ)
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : สรุปเนื้อหาสั้น กระชับ เข้าใจง่ายแบบทดสอบหลากหลาย ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน