Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
May 7, 2021

แนวข้อสอบ หลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบ

แนวข้อสอบ ตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ และระบุระดับชั้นความรู้ทุกข้อ สำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เตรียมสอบ LAS และ O-NET เนื้อหาปรับปรุงใหม่ สมบูรณ์แบบ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

 

แนวข้อสอบ ตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ ใช้เตรียสอบเข้า ม.4 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย ทั้งโรงเรียนรัฐฯ เอกชน และเครือสาธิต เตรียมสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

 

สารบัญ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 2 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 3 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 4 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 5 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 6 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 7 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 8 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 9 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 10 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 11 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 12 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 13 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 14 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 15 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 16 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 17 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 18 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 19 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 20 
 

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 4 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 5 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 6 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 7 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 8 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 9 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 10 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 11 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 12 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 13 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 14 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 15 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 16 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 17 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 18 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 19 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมต้น ชุดที่ 20 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบ ตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ และระบุระดับชั้นความรู้ทุกข้อ สำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และสอบชิงทุน