แนวข้อสอบหลักคณิตศาสตร์ ป.1-2-3 ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบ

แนวข้อสอบสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ ป.1 จนถึง ป.3  พร้อมสอดแทรกสาระสำคัญเพื่อเสริมทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์  ใช้ได้ทั้งการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค รวมถึงการเตรียมสอบเข้า ป.4 โรงเรียนชั้นนำของประเทศ การสอบชิงทุน การสอบ NT เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบล่วงหน้าในทุกสนามสอบจริง

 

สารบัญ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 3 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2 

 

เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 3 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ที่ครอบคลุมทุกการสอบ กลางภาค ปลายภาค เก็บคะแนน ชิงทุน และเลื่อนระดับชั้นเรียน ที่นักเรียนควรรู้และหัดทำให้ได้ทุกข้อ ผู้ปกครอง และครู สามารถใช้ประกอบการสอนให้กับนักเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ่น เพื่อผลสำเร็จความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์